Trang chủ  |   Chi nhánh  |   Phí bảo hiểm  |   Phí bảo hiểm TF  |   Liên hệ  |   Mẫu in 1  |   Mẫu in 2  |   English  |   Đăng nhập

Phí bảo hiểm  ( x1000 VND)

Cá nhân

 Hạng A 

 Hạng B 

 Hạng C 

5  Ngày   

  500   400   340

8  Ngày   

  720   540   460

11  Ngày   

  840   620   520

15  Ngày   

  920   680   560

24  Ngày   

  1100   740   620

31  Ngày   

  1360   920   680

38  Ngày   

  1620   1100   800

45  Ngày   

  1880   1280   920

52  Ngày   

  2140   1460   1040

59  Ngày   

  2400   1640   1160

60  Ngày   

  2660   1820   1280

66  Ngày   

  2660   1820   1280

73  Ngày   

  2920   2000   1400

80  Ngày   

  3180   2180   1520

87  Ngày   

  3440   2360   1640

90  Ngày   

  3700   2540   1760

94  Ngày   

  3700   2540   1760

101  Ngày   

  3960   2720   1880

108  Ngày   

  4220   2900   2000

115  Ngày   

  4480   3080   2120

120  Ngày   

  4740   3260   2240

122  Ngày   

  4740   3260   2240

129  Ngày   

  5000   3440   2360

136  Ngày   

  5260   3620   2480

143  Ngày   

  5520   3800   2600

150  Ngày   

  5780   3980   2720

157  Ngày   

  6040   4160   2840

164  Ngày   

  6300   4340   2960

171  Ngày   

  6560   4520   3080

178  Ngày   

  6820   4700   3200

180  Ngày   

  7080   4880   3320

Chú ý : Gia đình = Cá Nhân x 2 , Gia đình bao gồm vợ chồng và con dưới 18 tuổi

Trang chủ  |   Chi nhánh  |   Phí bảo hiểm  |   Phí bảo hiểm TF  |   Liên hệ  |   Mẫu in 1  |   Mẫu in 2  |   English  |   Đăng nhập